Sähkötyöt OULU

Sähkötyöt Oulussa ja ympäryskunnissa 

Oulun Säh­kö Opti­ma tar­jo­aa kor­kea­laa­tuis­ta säh­kö­alan pal­ve­lua yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kail­le Oulun seu­dul­la. Pal­ve­lem­me samal­la laa­dus­ta tin­ki­mät­tö­mäl­lä otteel­la kai­kis­sa koh­teis­sam­me, oli­pa kysees­sä sit­ten pie­ni säh­kö­asen­nus, kuten vaik­ka­pa valai­sin­kat­kai­si­jan vaih­to tai suu­rem­pi säh­kö­urak­ka, kuten esi­mer­kik­si uudis- tai sanee­raus­koh­teen säh­köis­tys. Tutus­tu kaik­kiin säh­kö­alan pal­ve­lui­him­me, kun raken­nat uut­ta tai remon­toit van­haa, ja tee­tä säh­kö­työ­si luo­tet­ta­val­la pai­kal­li­sel­la toimijalla!

Pienet ja suuret sähkösaneeraukset 

Oulun Säh­kö Opti­ma tar­jo­aa sekä pie­net että suu­ret säh­kö­sa­nee­rauk­set kai­ken­lai­siin koh­tei­siin. Voit tila­ta meil­tä esi­mer­kik­si van­han oma­ko­ti­ta­lon kat­ta­van säh­kö­sa­nee­rauk­sen, jos­sa uusim­me säh­kö­kes­kuk­seja kaa­pe­loin­nittai vaik­ka­pa yksit­täis­ten pis­to­rasioi­den ja valo­kat­kai­si­joi­den vaih­don. Huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu säh­kö­sa­nee­raus lisää koh­teen käyt­tö- ja asu­mis­viih­tyi­syyt­tä, piden­tää säh­kö­jär­jes­tel­mien elin­kaar­ta sekä paran­taa tur­val­li­suut­ta. Säh­kö­sa­nee­raus voi­daan toteut­taa käte­väs­ti myös esi­mer­kik­si pin­ta­re­mon­tin yhtey­des­sä, jol­loin säh­kö­joh­dot saa­daan vedet­tyä pii­loon ja lop­pu­tu­los on tyy­li­käs ja vii­meis­tel­ty.  

Omakotitalojen sähköistykset ja sähkösuunnittelu 

Oulun Säh­kö Opti­mal­ta saat kaik­ki oma­ko­ti­ta­lon säh­köis­tyk­set, myös avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Meil­tä saat kaik­ki tar­vit­ta­vat säh­kö­työt mukaan lukien valais­tuk­sen, kaa­pe­loin­nit, läm­mi­tyk­sen, pis­to­rasioi­den ja kes­kuk­sien asen­nuk­set, aina suun­nit­te­lus­ta lop­pu­tar­kas­tuk­seen saak­ka. Toteu­tam­me mie­lel­läm­me sekä uudis­koh­tei­den säh­kö­suun­nit­te­lua ja -ura­koin­tia että van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen säh­kö­jär­jes­tel­mien ajan­ta­sais­ta­mis­ta. Panos­tam­me aina kes­tä­viin, säh­kö­tur­val­li­siin ja ener­gia­te­hok­kai­siin rat­kai­sui­hin. 

Teollisuushallien sähköistykset

Toteu­tam­me ammat­ti­tai­dol­la myös eri­lais­ten teol­li­suus­hal­lien säh­köis­tyk­set, niin uudis- kuin sanee­raus­koh­tei­siin. Teem­me teol­li­suus­hal­lei­hin sekä kiin­teät säh­kö­työt että valais­tus­työt huo­mioi­den koh­teen eri­tyis­vaa­ti­muk­set. Kaik­kien teol­li­suus­hal­lien säh­kö­töi­den läh­tö­koh­ta­na ovat säh­kö­tur­val­li­suus ja laa­du­kas lop­pu­tu­los. 

Ilmastointikoneiden korjaukset

Toi­mi­va ilman­vaih­to ja hyvä sisäil­ma ovat edel­ly­tyk­siä sekä raken­nuk­sen ter­vey­del­le että sen käyt­tä­jien viih­ty­vyy­del­le. Ilmas­toin­ti­ko­nei­den säh­kö­viat havai­taan usein eri­lai­si­na IV-jär­jes­tel­män toi­min­nan häi­riöi­nä, kuten tehon madal­tu­mi­se­na, ja nii­den kor­jaa­mi­nen vaa­tii eri­tyis­osaa­mis­ta. Oulun Säh­kö Opti­ma toteut­taa asian­tun­te­vas­ti kai­ken­lais­ten IV-konei­den kor­jauk­set ja var­mis­taa tur­val­li­sen sekä viih­tyi­sän asuin- ja työs­ken­te­ly-ympä­ris­tön raken­nuk­sen käyt­tä­jil­le.  

Aurinkopaneelien asennukset

Oulun Säh­kö Opti­mal­ta saat myös aurin­ko­pa­nee­lia­sen­nuk­set oma­ko­ti­ta­loi­hin, talo­yh­tiöi­hin ja mökeil­le. Aurin­ko­pa­nee­lit ovat yksi vähä­pääs­töi­sim­mis­tä tavois­ta tuot­taa säh­köä – Aurin­ko­säh­kön ansios­ta voit pait­si pie­nen­tää säh­kö­las­kua­si ja hii­li­ja­lan­jäl­keä­si myös nos­taa samal­la kiin­teis­tö­si arvoa. Tilaa nopea ja vai­va­ton aurin­ko­pa­nee­lien asen­nus meiltä! 

Ilmalämpöpumppujen asennukset

Oikein sijoi­tet­tu ja asen­net­tu ilma­läm­pö­pump­pu lisää mer­kit­tä­väs­ti asu­mis­mu­ka­vuut­ta sekä sääs­tää ener­gia­kus­tan­nuk­sia. Oulun Säh­kö Opti­ma asen­taa lisä­läm­mön­läh­teek­si sovel­tu­vat ilma­läm­pö­pum­put var­mis­taen, että saat täy­den hyö­dyn irti lait­tees­ta. Ilmaa puh­dis­ta­val­la ja kos­teut­ta pois­ta­val­la Ilma­läm­pö­pum­pul­la läm­mi­tät ja vii­len­nän niin koti­si kuin kesämökkisikin.

Muut pienet sähkötyöt 

Kaik­ki pie­net­kin säh­kö­asen­nuk­set tuli­si aina jät­tää alaan eri­kois­tu­nei­den ammat­ti­lais­ten teh­tä­väk­si. Oulun Säh­kö Opti­ma toteut­taa asian­tun­te­vas­ti ja nopeas­ti myös pie­net säh­kö­työt, kuten vaik­ka­pa uusien pis­to­rasioi­den tai valais­tuk­sen lisää­mi­sen, sau­nan kiu­kaan tai kiin­tei­den säh­kö­pat­te­rei­den asen­nuk­sen. Toteu­tam­me säh­kö­työt Oulun ja sen ympä­rys­kun­tien alu­eel­la. Kysy lisää! 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lomakkeella!

    Tilaa sähkömies 044 711 6694