Sähköasennukset Oulun alueella yli 20 vuoden kokemuksella

Sähköistykset, sähkösaneeraukset ja sähköasennukset

Oulun Säh­kö Opti­ma Oy on nimen­sä mukai­ses­ti Oulun ja sen ympä­rys­kun­tien alu­eel­la toi­mi­va säh­kö­alan yri­tys. Oulun Säh­kö Opti­ma tar­jo­aa kat­ta­vat säh­kö­alan ja säh­kö­mie­hen pal­ve­lut avai­met käteen -peri­aat­teel­la suun­nit­te­lus­ta lop­pu­tar­kas­tuk­seen sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kail­le. Meil­tä saat aina asian­tun­te­vaa pal­ve­lua, oli­pa tar­pee­si miten pie­ni tai suu­ri tahan­sa. Pal­ve­lem­me mie­lel­läm­me niin yksit­täis­ten pis­to­rasioi­den asen­nuk­sis­sa kuin koko­nais­ten raken­nus­ten säh­kö­ura­koin­neis­sa ja -sanee­rauk­sis­sa. Kaik­ki säh­kö­mie­hen työt teh­dään luo­tet­ta­vas­ti, laa­duk­kaas­ti ja nopeas­ti, jo yli 20 vuo­den koke­muk­sel­la. 

Ker­ro, miten voim­me pal­vel­la sinua! 

Luotettavat sähkötyöt, ilman ikäviä yllätyksiä 

Oulun Säh­kö Opti­mal­ta saat kus­tan­nus­te­hok­kaat säh­kö­alan pal­ve­lut juu­ri sinun tar­pei­sii­si ja toi­vei­sii­si rää­tä­löi­ty­nä. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me aina läpi­nä­ky­vän ja asia­kas­läh­töi­sen pro­ses­sin, jon­ka ansios­ta mat­kal­la ei tule vas­taan ikä­viä yllä­tyk­siä tai lop­pu­las­kus­sa lii­an isoa sum­maa. Pidäm­me kiin­ni asiak­kaan kans­sa sovi­tuis­ta aika­tau­luis­ta ja bud­je­teis­ta. Me hoi­dam­me ammat­ti­tai­dol­la kai­ken­ko­koi­set säh­kö­ura­kat, myös eri­lai­set pie­net alan työt hoi­tu­vat säh­kö­mie­hil­täm­me käden käänteessä. 

Luotettava Kumppani

Ota siis rohkeasti yhteyttä, kun etsit osaavaa sähköasentajaa Oulusta! 

Tilaa sähkömies 044 711 6694